MERENJE TELESNE TEMPERATURE MUZNIH KRAVA: EFEKTIVAN METOD MONITORINGA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Telesna temperatura krava je vrlo precizan indikator zdravlja. Promena u telesnoj temperaturi je često prvi znak akutnog oboljenja. Promena telesne temperature ispoljava se pre svih drugih simptoma, poput pada u količini mleka, koji su vidljivi.

U ovom članku saznaćete više o promeni telesne temperature kod muznih krava, kao i o brojnim benefitima redovnog merenja iste. U prilog ovome, prikazaćemo Vam krive dobijene smaXtec Messenger-om, koje pokazuju rastove i padove temperature. SmaXtec sistem obaveštava Vas o promeni telesne temperature u najranijim fazama. A to Vam omogućava momentalno preuzimanje relevantnih mera.

Promene u telesnoj temperaturi muznih krava 

Ne postoji precizna odrednica po pitanju normalne telesne temperature stoke. Međutim, pouzdani izvori govore da vrednosti koje slede, jesu one koje se najčešće javljaju i stoga funkcionišu kao smernice:

 • Telad: 38.5 do 39.5 °C
 • Junice: 38.0 do 39.5 °C
 • Odrasle životinje: 38.3 do 38.8 °C

Kada telesna temperatura preraste gore pomenute vrednosti, možemo govoriti o stanju blage groznice.

Naravno, telesna temperatura takođe može pasti ispod normalne vrednosti. U tom slučaju, životinja pati od hipotermije (ispod 37.5 °C).

Porast telesne temperature

Kažemo da životinja ima temperaturu onda kada je njena telesna temperatura uvećana. U tom periodu, njeno telo pokreće proces kojim se lakše bori protiv neželjenih organizama poput virusa, bakterija i parazita. Stres i akutne nestašice se takođe ispoljavaju kroz promenu telesne temperature.

Temperatura je prirodan odbrambeni mehanizam tela i ne treba ga uvek posmatrati kao nešto negativno. Na primer, porast telesne temperature pomaže ubrzanju određenih procesa u organizmu. Međutim, farmeri moraju voditi računa o tome da preduzmu sve mere zaštite životinje, kao i pružanju neophodnog tretmana.

Uvećana telesna temperatura može biti znak:

 • Infekcije (bakterije, virusi, itd.)
 • Upale (materice, vimena, pluća itd.)
 • Vreline
 • Stresne situacije (vrelina, porođaj, transport itd.)

Ako životinja pati od viralne infekcije, telo uglavnom reaguje temperaturom kako bi bela krvna zrnca mogla brže da se izbore sa patogenom. Porast telesne temperature je često prvi znak zaraznog oboljenja i može biti izazvan toksinima koji su ušli u krvotok. Takođe, lokalno zaražen zglob može dovesti do uvećane telesne temperature kada gnojni patogeni uđu u krvotok.

Pad telesne temperature

Ako životinja ima sniženu telesnu temperaturu, to znači da procesi u telu ne funkcionišu na normalan način. Određeni vremenski period, telo pokušava da spreči temperaturu od opadanja. Mišićni tremori omogućavaju proizvodnju toplote kako bi se telo izborilo sa hipotermijom, ali kada organizam više ne može da kompenzuje izgubljen gubitak toplote, telesna temperatura značajno opada.

Niska telesna temperatura može jako brzo postati opasna po život. Ona zahteva momentano reagovanje. Pogotovo su krave koje pate od mlečne groznice podložne ulascima u vrlo opasna stanja. Savetuje se davanje suplemenata kalcijuma, infuzije, infracrvene lampe, ćebad, premeštanje krave na drugi kraj štale, itd.

Niska telesna temperatura može biti znak:

 • Mlečne groznice
 • Predstojećeg teljenja
 • Nedostatak energetskih zaliha
 • Probavne smetnje
 • Metabolička oboljenja (na primer, ketoza)

Patološki pad telesne temperature može nastati kada je stoka izložena vetrovitom, mokrom, ili hladnom vremenu tokom transporta ili paše na duži vremenski period. Promaja u štali, veliki gubitak krvi ili početna komatozna stanja (poput teške mlečne groznice) mogu dovesti do abnormalno niske telesne temperature. Telesna temperatura takođe opada na kratko pre početka samog teljenja.

Redovna merenja temperature umesto povremenih

Podaci prikupljeni merenjem temperature su značajni ako ih posmatramo na duže staze. Stoga je važno da se temperatura meri redovno, ali i da se vremenski period merenja dokumentuje. To je jedini način da se znakovi oboljenja tačno prepoznaju i interpretiraju u ranom stadijumu.

Merenje temperature je sjajan sistem ranog upozoravanja, i treba ga rutinski sprovoditi na svakoj farmi. Na većim farmama, međutim, vreme potrebno za ručni monitoring telesne temperature je ogromno. U prilog tome, krucijalno je znati i uzeti u obzir “istoriju” životinje u slučaju promena telesne temperature. Precizan dosije bi stoga bio izuzetno koristan.

Pogotovo u kritičnim fazama, važno je meriti telesnu temperaturu muznih krava. Međutim, vrlo je lako propustiti kratke epizode groznice kada merite temperaturu krave dva do tri puta dnevno. Samo je kroz doslednu opservaciju moguće detektovati kratkotrajne promene u telesnoj temperaturi, i posvetiti pažnju životinjama kada je to potrebno.

Prepoznavanje grozničnih stanja tokom svih stadijuma laktacije

Merenje temperature krava u početnim fazama laktacije, standardna je procedura na većini farmi. Ali dosledan monitoring telesne temperature može pomoći pri detekciji oboljenja i u drugim fazama laktacije takođe.

Na primer, smaXtec klijenti prijavljuju da je sistem prepoznao upalu pluća kod suvih krava koje nisu pod stalnim posmatranjem. Ovo je omogućilo farmerima da leče svoje životinje blagovremeno, te samim tim iskoriste manju dozu lekova. SmaXtec sistem uliva sigurnost i omogućava Vam da uvek imate sve svoje životinje na oku.

Kako smaXtec redovno monitoringuje temperature muznih krava

SmaXtec bolus obezbeđuje dosledna merenja telesne temperature krave kada je duboko u njenom telu. Pozicija senzora omogućuje precizna i tačna merenja ovde i sada. Koristeći smaXtec sistem, farmeri više ne moraju manuelno da mere temperaturu. Ovim putem štedi se vreme i omogućuje dosledno merenje temperature na duže staze. Pored toga, omogućuje i blagovremeno reagovanje na rane znakove oboljenja.

SmaXtec bolus ne samo da omogućuje detekciju oboljenja i početka teljenja u najranijim fazama, putem doslednog merenja temperature, već i omogućuje farmerima priliku da prate oporavak svojih životinja.

Evo uzornih krivi dobijenih smaXtec Messenger-om, koje ilustruju koliko je sistem zaista svestran. Bolus momentalno detektuje kako poraste, tako i padove temperature, a merenja se uzimaju najranije moguće.

PORAST TEMPERATURE: mastitis

Rana detekcija: smaXtec detektuje kratkotrajne devijacije telesne temperature otprilike 36 sati pre nego što klinički znakovi (poput pahulja u mleku) postanu vidljivi.

Koristi naših klijenata: Možete brzo reagovati i smanjiti upotrebu antibiotika. Rizik pada u proizvodnji mleka i posledična šteta (poput gubitka četvrtine vimena) mogu se minimizirati.

PAD TEMPERATURE: MLEČNA GROZNICA

Rana Detekcija: Tipični znakovi oboljenja, poput nedostatka aktivnosti i pada telesne temperature, mogu se detektovati smaXtec sistemom u najranijim fazama. Kako oboljenje napreduje, krava leže i postaje nesposobna da se pridigne.

Korist naših klijenata: smaXtec detektuje smanjenu aktivnost i pad temperature tipičan za metabolička oboljenja. Ovo Vam omogućuju da reagujete brzo u najranijim fazama oboljenja. Blagovremena intervencija može sprečiti dalji razvoj oboljenja.

Detekcija teljenja

Proces teljenja uglavnom počinje padom telesne temperature nekoliko sati pre početka samog porođaja. Ovaj karakterističan pad telesne temperature detektuje se pomoću smaXtec sistema i alarm teljenja se pali.

Korist naših klijenata: Dobijate rano upozorenje pre samog teljenja, omogućujući Vam da načinite sve neophodne korake (poput pripreme boksa za teljenje). Životinje koje su pod rizikom mlečne groznice mogu primiti dozu kalcijuma pre samog porođaja. Ovaj sistem Vam takođe obezbeđuje pomno praćenje samog procesa teljenja.